Úvod | | Košík | Kontaktujte nás!
= Garance nejnižší ceny jachtařských potřeb z nerezu A4 -> šekle, napínáky, karabiny, kotvy a řetězy. Pokud koupíte stejné zboží jinde levněji vyplatíme Vám formou slevy rozdíl při dalším nákupu u nás.=

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Důležité upozornění

E-shop nepodporuje EET a z tohoto důvodu není možná platba v hotovosti ani platební kartou. O případné změně zde bude uvedená informace. Toto omezení se netýká při zaslání objednávky na dobírku PPL. Přepravci i nadále můžete platit kartou či v hotovosti. Stejně tak provést úhradu předem na náš účet (zásilka PPL bez dobírky).

Obecná ustanovení

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup v internetovém obchodě http://shop.jachting.info. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o., IČ: 278 53 560 DIČ: CZ 278 53 560, Sídlo: Řitka, Za Štěpnicí 291, PSČ 252 03, Spisová značka: C 31717 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě (blíže v sekci kontakt).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. V souvislosti s novou úpravou zákona a povinností podávání Kontrolního hlášení na FÚ je nutné do objednávky, pokud se nejedná o soukromou osobu, ale o nákup na podnikatele (Kupující/nikoli spotřebitel) nebo společnost, doplnit IČ a DIČ i když nejste plátci DPH. (Poznámka pro fyzické osoby podnikatele, je to DIČ, které jste dostali při registraci na FÚ k dani z příjmu - DIČ = CZ + rodné číslo)

Prosíme o pečlivou kontrolu fakturačních údajů. Po dokončení objednávky a zahájení jejího zpracování již není možné fakturační údaje dodatečně změnit

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami (Nákupní řád, Reklamační řád, Ochrana osobních údajů) a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávaného či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Zaplacením zboží prodávající převádí vlastnická a užívací práva k tomuto zboží na kupujícího. Kupující se zároveň zavazuje splatit celou kupní cenu způsobem uvedeným v závazné objednávce.

Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura/daňový doklad. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce. Kupující svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od dopravce, nebo při osobním odběru.

Informace

Veškeré informace týkající se objednávky je možno získat především e-mailem, popřípadě telefonicky. Kontakty jsou uvedeny na internetových stránkách prodejce v sekci Kontakty.

Objednávka

Zboží lze u dodavatele objednat pouze vyplněním elektronického formuláře internetového obchodu, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Před odesláním objednávky doporučujeme kupujícím pečlivě zkontrolovat jednotlivé položky. Předejdete tím případným pozdějším nedorozuměním. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a případně opravit.

Po odeslání objednávky Vám bude odesláno e-mailem její potvrzení v podobě "Přijato k vyřízení". Toto potvrzení znamená, že jsme vaši objednávku obdrželi, nikoliv že je potvrzeno dodání zboží! V případě, že v tomto potvrzení naleznete jakékoliv nesrovnalosti, okamžitě nás kontaktujte, abychom mohli zjednat nápravu. Ihned po obdržení Vaší objednávky začneme pracovat na jejím vyřízení. Jako další krok Vám bude odesláno, po ověření všech náležitostí a stavu zásob na skladě, potvrzení o dodání v podobě "Potvrzeno / Vyřizuje se"+ případné další informace (např. o termínu dodání), tzn. že se objednávka skutečně fyzicky vyřizuje. Až tímto aktem dojde k uzavření smlouvy také z naší strany!

V případě zvolení platby předem na náš účet ještě dostáváte zprávu nejprve "Čeká se na připsání platby na účet", pak po obdržení platby budete vyrozuměni zprávou "Zaplaceno, čeká na vyřízení". Taktéž budete informování o odeslání objednávky zprávou "Odesláno". Pokud zásilku neobdržíte do cca 3-4 dnů (zpravidla však druhý den), okamžitě nás informujte. Jen tak můžeme u dopravce zjednat nápravu.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Odesláním závazné objednávky (kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku") kupujícím a jejím potvrzením ze strany prodávajícího (automaticky zaslaný e-mail s kopií objednávky odeslaný na zadanou e-mailovou adresu) vzniká závazná kupní smlouva (blíže k procesu vzniku smlouvy viz Vymezení pojmů).

Zrušit objednávku lze pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu.

Pokud si zákazník NEODEBERE objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese kupující, který není spotřebitelem, ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (logistické, bankovní, přepravní atd.). Právo na náhradu škody prodávajícího tím není dotčeno.

Kupující, který je spotřebitelem a který NEODEBERE objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s doručením tohoto zboží, pokud se jedná o zboží, které lze vrátit v rámci zákonného práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy (viz níže). V případě zboží, u kterého není možné využít práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, nese spotřebitel povinnost uhradit náklady uvedené v předchozím odstavci. Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz níže).Zboží zůstává majetkem prodávajícího, pokud jej kupující bezdůvodně neodebere, nedochází tak k přechodu vlastnictví. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, případně náhradu nákladů za opakované náhradní doručení.

Pokud kupující nepřevezme zaplacené zboží do 3 měsíců ode dne, kdy byl povinen věc převzít, má se za to, že strany kupní smlouvy od této odstoupily. V takovém případě má prodávající nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly s doručením, uskladněním zboží a případně i na úhradu jinak vzniklé škody, přičemž tyto pohledávky prodávající uplatní u kupujícího formou započtení oproti vracené kupní ceně. Dále takovému kupujícímu nebude umožněna při dalším nákupu platba "na dobírku". Bude možné odeslat zboží jen po zaplacení předem na účet prodávajícího.

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
 • zboží je dlouhodobě nedostupné,
 • změnila se výrazným způsobem cena zboží,
 • došlo k legislativní změně sazeb DPH
 • při zjištění typografické chyby u zboží (popis, fotografie, atd.),
 • nebyla zaplacená celá fakturovaná částka (zejména při zahraničních převodech na účet)

V případě, že tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat e-mailem. Pokud jste již za zboží zaplatili, budou Vám po provedení storna peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany prodávajícího). Pokud dojde ke zrušení objednávky vinou nedoplacení objednaného zboží, bude vrácená částka ponížená o bankovní poplatky, případně další poplatky bankou účtované. 

 1. v případě, že dojde ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek a zboží zasláno po obdržení doplatku,
 2. bude-li zaplacená částka vyšší, rozdíl převedeme na Váš účet.

Cena zboží

Všechny ceny zboží (až na vyjimky) na stránkách eShopu jachting.info  jsou uvedeny  s i bez DPH. Základní sazba DPH činí dnes 21%.V některých případech (typicky knihy, časopisy, potraviny) platí snížená sazba 10%. případně 15%. Při placení potom po konečném potvrzení bude vyčísleno DPH a konečná cena včetně DPH.

Vyhrazujeme si vyhrazuje právo změny cen. Zvýší-li se cena objednávky, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad. Na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn písemně emailem na elektronickou adresu uvedenou při registraci.

Recyklační poplatek

Novela zákona o odpadech, platná od 13. 8. 2005, se týká elektrických a elektronických zařízení. Smyslem a účelem této novely je především prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení, jakož i snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, jejich opětovným použitím a recyklací. Všem výrobcům a dovozcům elektrospotřebičů s novelou vznikla povinnost finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků, tzv. historického odpadu, financována.

Pro koncové prodejce z toho vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, že ceny zakoupeného zboží zahrnují poplatek za likvidaci historických elektrozařízení. Na prodejních dokladech se tedy objeví zcela nová samostatná položka, která zákazníkům sdělí jaká část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení.

Způsob platby

 • V hotovosti již nelze -  platba se uskuteční v provozovně prodávajícího při osobním odebrání zboží (pouze po předchozí dohodě!).  Po zavedení EET od 1.3.2017 již není možná platba v hotovosti
 • V hotovosti - při převzetí zásilky od dopravce (dobírka). Přepravci PPL je i nadále možné provést úhradu dobírky v hotovosti, nebo platební kartou.
 • Bankovním převodem - na základě platebního dokladu, který  po provedení objednávky zašleme na Váš kontaktní e-mail. Pozor v dokladu jsou uvedena 2 konta. V Kč pro platby v rámci České republiky a v EUR pro platby ze zahraničí.
 • Zboží nebude dodáno/zasláno dříve, než bude platba připsána na náš účet v plné fakturované výši (pozor na poplatky bankám při převodu do zahraničí). V případě neodebrání zboží se postupuje jak je výše uvedeno v kapitole "Zrušení objednávky kupujícím".

Prodávající si vyhrazuje právo u objednávky s vyšší cenou, nebo pokud objednávka obsahuje specifické zboží připravené, dovezené či vyrobené pro konkrétního zákazníka na základě objednávky, požadovat částečnou zálohovou platbu, nebo platbu celé objednávky předem.

Není možná platba on-line a kreditní kartou. Po případném zavedení budeme o této možnosti informovat přihlášené odběratele aktualit.

Převzetí zboží a cena dopravy

Jakmile bude zboží připraveno k odběru, nebo odesláno, uvědomíme Vás e-mailem.

Osobní odběr

 • osobní odběr je možný pouze po předchozí dohodě na adrese: Řitka, Za Štěpnicí 291, PSČ 252 03. V tomto případě je nutná uhrada předem na náš účet.
 • pro vydání zboží je třeba mít s sebou občanský průkaz či jinak prokázat svoji totožnost, číslo objednávky.

Osobní odběr: 0,- Kč

Rozvoz a předání v Praze

 • Rozvoz a předání v Praze je možné po předchozí dohodě pouze pro adresy dodání v Praze. Rovněž pro odběratele mimo Prahu lze dohodnout předání v Praze. Avšak rozvoz se z naší strany neprovádí každý den! Zpravidla 1 - 2x do týdne. O možnostech se informujte předem. Nutná úhrada zboží předem na účet stejně jako při osobním odběru.
 • pro vydání zboží je třeba mít s sebou občanský průkaz či jinak prokázat svoji totožnost, číslo objednávky.

Velikost poplatku za dopravu zboží v Praze : aktuální poplatek se vždy zobrazí při výběru volby tohoto způsobu dopravy během dokončení objednávky.

Zaslání poštou nebo kurýrní službou

Způsob odeslání zboží volí objednatel v objednávce a cena je automaticky připočtena k ceně zboží.

Česká pošta v rámci území ČR: dle váhy balíku. Odesíláme jako obyčejný balík, dražší zásilky pak zpravidla jako obchodní balík. Paušální poplatek za poštovné a balné do 1kg je 100,-Kč, dále je pak zohledněna hmotnost zásilky nad 1kg. Doprava může být v určitých případech, nebo pro stálé zákazníky zcela zdarma. Aktuální cena dopravy pro daný nákup se vždy zobrazí v objednávce. Alternativou je v poslední době odeslaní pomocí PPL. 

Cena poštovného na Slovensko se řídí aktuálními ceníky České pošty a.s. a expresní balíkové služby PPL. (např. dobírkový balík do 1kg 320,-Kč s DPH)

Rozvozem zboží kurýrní službou (na vyžádání) obvykle   100 - 199,- Kč po celé ČR (dle sazebníku jednotlivého dopravce). Součástí dodávky je faktura, dodací/záruční list, pokud to vyžaduje povaha věci. Dopravce se zavazuje doručit zboží k domu kupujícího. Kupující se může s dopravcem osobně dohodnout na zanesení zboží dále do domu, není to však jeho povinností a naše společnost toto nemůže ovlivnit. Doprava kurýrní službou trvá min. 1 den déle než doprava Českou poštou (den podání zásilky je až následující den po odeslání objednávky).

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen si zboží při převzetí prohlédnout. Zjistí-li tento kupující při převzetí zboží od dopravce nesrovnalosti, např. obal je viditelně poškozen, zkontroluje kupující společně s dopravcem zásilku a v případě poškození zboží provedou ihned zápis o poškození zásilky (kopii musí dostat kupující). V případě poškození zboží má kupující právo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nebude uznána. O poškození zásilky bude kupující okamžitě informovat dodavatele pro zjednání nápravy.

Kupujícímu spotřebiteli nelze uložit povinnost provést prohlídku zboží při převzetí, nicméně  v jeho vlastním zájmu doporučujeme, aby tuto prohlídku vykonal dle předchozího odstavce. Zamezí tak případným komplikacím s vyřizování reklamace zboží poškozeného přepravou. Při této reklamaci se bude vycházet zejména s přepravního dokladu, do kterého má spotřebitel možnost uvést stav doručené zásilky. Spotřebitel má právo dodané zboží, které bude jevit známky vnějšího poškození, nepřevzít a požadovat dodání nového.

Dodací podmínky

Není technicky možné, abychom měli naprosto všechny položky obchodu skladem, je to něco přes 2 500 položek (druhů) a velká část ještě v několika velikostních provedeních, či barvách, variantách. Na skladě máme zboží běžně denně prodávané, zhruba 60% z celého objemu nabídky (podle sezóny). Stejně tak máme skladem zboží, které se prodává méně často, ale dodavatel má hodně dlouhé dodací lhůty. Zboží doplňujeme zpravidla 1x - 2x týdně a odebíráme jej převážně ze zahraničí (knihy, literatura obecně pochází z ČR). Běžně tedy zboží, které nemáme v danou chvíli skladem, jsme schopni odeslat zpravidla do 4 dnů. Tedy lze říci že do týdne je 99% zboží připraveno k odeslání. Někdy však chybějící položka v celkové objednávce pozdrží odeslání celé zásilky.

Pokud je zboží skladem, snažíme se objednávky vyřizovat téměř okamžitě, jak přijdou a jsou zaevidovány, potom jeden den objednáte a druhý den obdržíte zásilku. Na konkrétní dodací lhůtu se můžete informovat emailem, případně telefonicky. Při nedostupnosti zboží, nebo při nedodání zboží dodavatelem/výrobcem Vám tuto skutečnost oznámíme co nejdříve. Pokud konkrétní zboží, nebo některá položka z objednávky není skladem, probíhá expedice zboží v případě dobírky zpravidla do 7 dnů od provedení objednávky v pracovní dny na dodací adresu uvedenou v objednávce. A obdobně při platbě předem na účet  prodávajícího probíhá expedice zboží na dodací adresu uvedenou v objednávce zpravidla do 4 pracovních dnů od připsání fakturované částky na účet prodávající společnosti. V některých ojedinělých případech (zejména u zboží ze zámoří) je přímo v popisu zboží uvedena delší dodací lhůta. V takovém případě, pokud máte objednáno více položek, nám sdělte zda máme dodat vše najednou, či objednávku rozdělit na více částí.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo dle § 53 odst. 7 Obč. Z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (pomocí internetu). Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží, vykazuje-li dodané zboží vadu, postupuje kupující dle reklamačního řádu.

Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Žádáme o uvedení čísla faktury/daňového dokladu, dodacího listu, data nákupu a čísla Vašeho účtu.

Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením v zákonné lhůtě. Vracené zboží doporučujeme pojistit. Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy, bude kupujícímu zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží sníženou o pouze skutečně vynaložené náklady prodávajícího spojených s vrácením zboží. Dobropis kupující podepíše v rámci zákona o DPH a zašle zpět prodávajícímu. Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vrácena částka za zboží na jeho účet nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
 6. spočívajících ve hře nebo loterii.

Podmínky pro možnost vracení zboží:

 • zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních prodejních obalů,
 • zboží ani prodejní obal nesmějí být jakkoliv poškozeny (vyjma běžného porušení obalu způsobeného vyjmutím zabaleného zboží),
 • zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání.

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit nároky plynoucí z jeho bezdůvodného obohacení spočívající ve snížení hodnoty vraceného zboží, či prodejního obalu zboží.

Nezasílejte zboží zpět na dobírku. Zásilka bude odmítnuta.

Místem pro uplatnění odstoupení od smlouvy je adresa: ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o., Řitka, Za Štěpnicí 291, PSČ 252 03. Po fyzickém obdržení a kontrole zboží je vystaven kupujícímu dobropis. Navrácena je zaplacená kupní cena, náklady na přepravu se nevrací. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladu spojených s vrácením zboží.

Berte prosím na vědomí, že tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží.

Záruční list výrobce

Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, sloužící zároveň jako záruční list. U záručního listu výrobce (pokud je u některého zboží přiložen) není při zaslání zboží vyplněno datum. Je to z důvodu, že záruční list může být kompletně vyplněn a potvrzen až na základě převzetí zboží od dopravce. V případě, že byla zásilka převzata a je v pořádku, zašlete záruční list k následnému vyplnění na naši adresu. Vyplněný a potvrzený záruční list Vám bude doručen zpět.

Důležité: K záručnímu listu výrobce si vždy uschovejte i doklad o zakoupení (fakturu). Datum na záručním listu musí odpovídat datu vystavení dokladu. Doporučujeme záruční list doplnit až po vypršení lhůty možnosti vrácení zboží (pokud v této době není potřeba zboží dávat do servisu).

Odpovědnost za obsah webu

Upozorňujeme, že informace na webových stránkách mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti či typografické chyby. Mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Můžeme také kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na těchto stránkách a negarantujeme věcnou správnost jejich obsahu.Tím se ovšem v žádném případě nezbavujeme své povinnosti poskytnout řádné informace o vlastnostech prodávaných výrobků.

 • Doporučujeme kontrolovat značku, typ, popis a obrázek zboží s katalogem výrobce.
 • Neneseme vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z našich webových stránek a/nebo nefunkčností nebo nedostupností některých služeb.
 • Neposkytujeme žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách obchodu.
 • Informace uvedené na webových stránkách nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od dodavatele v písemné podobě.

Řešení sporu mezi E-shopem a spotřebitelem

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email:adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Závěrečná ustanovení

Nákupní řád nabývá účinnosti dne 22. 2. 2017. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.